Financiële voordelen werkgevers

Wat betreft de banenafspraak is er nog veel onbenut potentieel, ziet het kabinet. Tegelijk is het tijd om de banenafspraak structureel in te bedden in de organisatie. Welke instrumenten stelt het hiervoor beschikbaar?

Het kabinet heeft een langetermijnvisie op de banenafspraak. Van het verleden is geleerd dat zekerheid over continuïteit voor werkgevers van groot belang is. Daarom zijn alle instrumenten en tegemoetkomingen verankerd in wet- en regelgeving, de benodigde middelen zijn structureel beschikbaar voor de mensen uit de doelgroep banenafspraak.

Lage loonkosten

Zo ontvangen werkgevers een financiële compensatie voor de verminderde arbeidsproductiviteit van werknemers uit de doelgroep banenafspraak.

Ook is de no-riskpolis structureel voor de doelgroep banenafspraak beschikbaar. Verder zijn er fiscale voordelen. Door al deze regelingen kan een werknemer nu en in de toekomst tegen relatief lage loonkosten worden ingezet.

Arbeidsbeperkten tellen langer mee

Arbeidsbeperkten die op enig moment zelfstandig het minimumloon verdienen, telden tot 2018 twee jaar na dit moment niet meer mee voor de berekening van het quotum arbeidsbeperkten. Deze ‘€˜t+2’€™-regel is intussen uitgebreid: deze personen blijven onder de doelgroep voor de quotumvaststelling vallen.

Banenafspraak onderdeel HR-proces

Het kabinet verwacht dat het invulling geven aan de banenafspraak een vast onderdeel wordt van het reguliere HR-proces. Overheidswerkgevers moeten naast hun resultaten ook hun inspanningen kunnen laten zien. Eerder onderzoek biedt overheidswerkgevers immers voldoende handvatten om tot concrete afspraken en acties te komen.


Weet waar uw organisatie staat wat betreft de banenafspraak
neem contact op met onze experts