Overheid haalt opnieuw quotum niet

De gezamenlijke opgave voor markt en overheid tot en met 2017 was om 33.000 extra banen te realiseren ten opzichte van de nulmeting in 2013. De markt moest 23.000 banen realiseren, de overheid 10.000 banen. De totale doelstelling van 33.000 banen is ruim gehaald: er zijn 36.904 extra banen gerealiseerd. Dit is echter niet op het conto van de overheid te schrijven.

De markt overtrof met 30.432 banen haar doelstelling met 7.432 banen. Overheidswerkgevers bleven achter: hun doelstelling over 2017 lag op 10.000 banen, maar ze realiseerden er slechts 6.471. Dat is meer dan 35% onder het gestelde quotum van dat jaar.

Quotumregeling blijft actief

Dit heeft tot gevolg dat de quotumregeling voor de sector overheid, die gold vanaf 1 januari 2018, niet zal worden gedeactiveerd: de regeling blijft dus gehandhaafd. Om de sector meer tijd te geven, geldt echter een eenmalig uitstel van één jaar.

Dit betekent dat er over 2018 nog geen quotumheffing hoeft te worden betaald. Als blijkt dat over 2019 weer het quotum niet is gehaald, gaat de heffing wel in werking. De berekening van het quotum zal medio 2020 bekend zijn.

Overheid moet fors aan de slag

Als dan blijkt dat de aantallen voor de banenafspraak toch zijn gehaald, is er de wettelijke mogelijkheid om de quotumregeling weer te deactiveren over 2019.

Concreet: eind 2019 moeten er in totaal 15.000 banen zijn gerealiseerd door de overheidswerkgevers. Eind 2017 waren dit er nog maar 6.471. Er is dus snel en veel werk aan de winkel voor de sector overheid.

Haal op tijd uw quotumpercentage:€“ krijg helder inzicht en advies met de quotumscan